මුදල් ඇමති, ජෙට්ලි, H1-B වීසා ගැටළුව ඇමෙරිකානු වාණිජ ලේකම්, විල්බර් රොස් ඉදිරියේ තබයි.

මුදල් අමාත්‍ය, අරුන් ජෙට්ලි, H1-B වීසා ගැටළුව ඇමෙරිකානු වාණිජ ලේකම්, විල්බර් රොස් වෙත දැඩි ලෙස ඉදිරිපත් කරයි.