ඉරිදා දිනයන්හි ඉන්ධන පිරවුම්හල් වැසීමට ගත් පියවර සම්බන්ධයෙන් ඛණිජ තෙල් කටයුතු අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි.

ඉරිදා දිනයන්හි, වැඩි වශයෙන් දකුණු ඉන්දියාවේ දී, ඉන්ධන පිරවුම්හල් වසා තැබීම පිණිස පෙට්‍රල් පිරවුම්හල් ක්‍රියාත්මක කරන්නන් පිරිසක් විසින් ගනු ලැබූ තීරණය ඛණිජ තෙල් හා ස්වාභාවික වායු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයේ විවේඡනයට ලක්වේ. ට්විටර් පණිවිඩ මාලාවක් ඔස්සේ අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කර සිටියේ, ඉරිදා දිනයන්හි සිය ඉන්ධන පිරවුම්හල් වසාතැබීමට යම් වෙළඳුන් පිරිසක් විසින් ගත් පියවර තමන් අනුමත නොකරන බවත්, ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා නොදෙන බවත් ය.