අගමැති මෝදි, මේ මස තිස් වන දා සමස්ථ ඉන්දීය ගුවන්විදුලිය ඔස්සේ මන් කී බාත් අමතනු ඇත.

අග්‍රාමාත්‍ය, නරේන්ද්‍ර මෝදි, මේ මස තිස් වන දා මන් කී බාත් වැඩසටහනේ මීළඟ සංස්කරණයේ දී සමස්ථ ඉන්දීය ගුවන්විදුලියේ අසන්නන් ආමන්ත්‍රණය කරනු ඇත. මෙම වැඩසටහන සමස්ථ ගුවන්විදුලියේ හා දූර් දර්ශන් හි සමස්ථ ජාලය ඔස්සේ විකාශය කෙරේ.

මෙය, මාසික ගුවන්විදුලි වැඩසටහනේ තිස්එක් වන කථාංගය වේ. ‘මයි ගවර්මන්ට් ඔපන් ෆෝරම්’ හි දී ජනතාවට සිය අදහස් බෙදාගත හැකි වන අතර, අගමැතිවරයා වෙත කෙරෙන ඔවුන්ගේ පණිවිඩ හින්දි හෝ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් නොමිලේ පටිගත කිරීම පිණිස 1XXX-XX-7800 යන අංකය ඇමතීමට ද අවස්ථාව සැලසේ.