චීනය හා ඉරානය, බර-ජල ප්‍රතික්‍රියා කාරකය සම්බන්ධ කොන්ත්‍රාත්තුවකට අත්සන් තබයි.

ඉරානයේ අරක් බර-ජල ප්‍රතික්‍රියා කාරකය යළි සැලසුම් කිරීමට චීනය හා ඉරානය, ඉරිදා දින වියානාවේ දී, ප්‍රථම වාණිජ කොන්ත්‍රාත්තුවට අත්සන් තබනු ඇත. විදේශ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශක, ලු කං, ඊයේ, දිනපතා ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර දැනුවත්කරමින් ප්‍රකාශ කර සිටියේ, චීනය හා ඉරානය වාණිජ කොන්ත්‍රාත්තුව සම්බන්ධයෙන් මූලික එකඟත්වයට පැමිණ ඇති බවයි.