පූර්ව ඉරාන ජනාධිපති, අහ්මදිනේජාද් ඉරාන ජනාධිපතිවරණය වෙත තරඟකිරීමට සුදුසුකම් නොලබයි.

පූජක මණ්ඩලය, පූර්ව ජනාධිපති, මහ්මෟද් අහ්මදිනේජාද්, ඊළඟ මාසයේ පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණය සඳහා  තරඟවැදීමට නුසුදුස්සෙකු කර ඇතැ’යි ඉරාන රාජ්‍ය රූපවාහිණිය පවසයි. ජනාධිපතිවරණය වෙත තරඟ නොකරන මෙන් ඉරානයේ උත්තරීතර නායක, අයතොල්ලා අලි ඛ්අමෙනි, මීට පෙර ඔහුගෙන් ඉල්ලා තිබිණි.