රොහාන් බෝපන්නා ටෙනිස් තරුව මොනැකෝ හි මොන්ටෙ-කාලෝ රොලෙක්ස් මාස්ටර්ස් හි අවසාන පූර්ව තරඟවලට පෙර තරඟ වාරයට ඇතුල් වේ.

ඉන්දියාවේ රොහාන් බෝපන්නා සහ ඔහුගේ උරුගුයානු සහකරු, පැබ්ලො කුඓවස්, මොන්ටෙ-කාලෝ මාස්ටර්ස් හි අවසාන පූර්ව තරඟවලට පෙර තරඟ වාරය වෙත ඇතුල් වේ.