යේමනයේ කොලරා මරණ සංඛ්‍යාව 209 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බැව්, යුනිසෙෆ් පවසයි.

යේමනයේ, කොලරා වසංගතය, මෑත සති කිහිපය තුළ පුද්ගලයන් දෙසීය නම දෙනෙකු මරා දමයි. යුධයෙන් විනාශ වී ගිය රටේ 17,200 දෙනෙකු කොලරාවෙන් පෙළෙන බවට සැක කෙරේ.

කොලරාව සම්බන්ධ මරණවල දරුණු ඉහළ යෑමක් දක්නට තීබූ බැව්, එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමුන් පිළිබඳ ආයතනය වන යුනිසෙෆ්, ඊයේ ප්‍රකාශ කළේ ය.