අගමැති මෝදි, මැයි 23 දා අප්‍රිකානු සංවර්ධන බැංකුවේ වාර්ෂික රැස්වීම ආරම්භ කරයි.

අග්‍රාමාත්‍ය, නරේන්ද්‍ර මෝදි මේ මස විසිතුන් වන දා අප්‍රිකානු සංවර්ධන බැංකුවේ වාර්ෂික රැස්වීම ආරම්භ කරනු ඇත.