අයි.සි.ජේ. නියෝගය පාකිස්ථානයේ අධිකරණ ක්‍රමයට එල්ල වූ දැඩි චෝදනාවක් යැයි, ජෙට්ලි පවසයි.

කුල්භූෂන් ජාදව් නඩුවේ දී යුක්තිය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර අධිකරණය (අයි.සි.ජේ.) විසින් ගෙන ආ නියෝගය පාකිස්ථානයේ අධිකරණ ක්‍රමය වෙත එල්ල වූ දැඩි චෝදනාවක් යැයි, මුදල් කටයුතු පිළිබඳ මධ්‍ය රජයේ ඇමති, අරුන් ජෙට්ලි ප්‍රකාශ කරයි.