‘ස්ටාට් අප් ඉන්දියා’ සමුළුව ඩුබායි හි පැවැත් වේ.

ජී.අයි. ඩුබායි සහ අබු ධාබියේ පිහිටි ඉන්දීය තානාපති කාර්යාලය, ඩුබායි හි ටී.අයි.ඊ. විසින් සහයෝගය ලබා දෙන,  ලාභ නොලබන බුද්ධි අංශයක් වන ‘ඉස්පිරිට්’ (iSPIRIT) සමඟ හවුල්කාරත්වය දරමින්, ‘ස්ටාට් අප් ඉන්දියා’ දෙදින සමුළුව, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ දී  2017 මැයි 23 හා 24 දිනවල පවත්වනු ඇත.