අගමැති මෝදි, ඇසෑම් හි ඪෝල-සදියා පාලම මැයි 26 දා ජාතිය වෙත කැප කරයි.

අග්‍රාමාත්‍ය, නරේන්ද්‍ර මෝදි, මේ මස විසි හය වන දා, ඇසෑම් හි පිහිටි ඪෝල-සදියා පාලම ජාතිය වෙත පවරනු ඇත.