ඉන්දියාව හා බෙල්ජියම අතර අපරාධ ගැටළුවල එම්.එල්.ඒ.ටී. සම්බන්ධ සාකච්ඡා නව දිල්ලියේ පැවැත් විණි.

ඉන්දියාව හා බෙල්ජියම අතර වන අපරාධ ගැටළු හා අදාල, යෝජිත, අන්‍යෝන්‍ය නෛතික ආධාර ගිවිසුම (එම්.එල්.ඒ.ටී.) සම්බන්ධ සාකච්ඡා, ඊයේ, නව දිල්ලියේ පැවැත් විණි.

මෙම හමුව මිත්‍රශිලි හා හෘදයාගම වූ පසුබිමක් යටතේ පැවැත්වුණු බැව් නිල ප්‍රකාශයක් දක්වා ඇත.