පූර්ව එෆ්.බී.අයි. අධ්‍යක්ෂ, රොබට් මුලර්, රුසියා විමර්ශනය මෙහෙයවීමේ විශේෂ උපදේශකයා ලෙස පත් කෙරේ.

ඇමෙරිකාවේ, මැතිවරණයේ දී හා ට්‍රම්ප් ව්‍යපාරයේ සබඳතාවන් වෙත  රුසියාව විසින් නීති විරෝධි අයුරින් ඇඟිලි ගැසීම හා සම්බන්ධ සිදුවීම පිළිබඳ විමර්ශනය අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා පුර්ව එෆ්.බී.අයි. ප්‍රධානියා වූ රොබට් මුලර්, සමස්ථ බලය සහිත විශේෂ උපදේශකයා ලෙස පත් කෙරේ.

පිටස්තර පුද්ගලයෙකු මේ සඳහා යොදා ගැනිම පොදු ජන කැමැත්ත වූ බවත්, මෙම පත්කිරීම දෙපාර්ශවයේ ම දේපාලකයන් විසින් පුළුල් ලෙස අනුමත කළ බවත්, නියෝජ්‍ය නිතිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ ය.