ඉරානයේ, දෙළොස්වන ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඡන්ද ප්‍රකාශය අද සිදු වේ.

ඉරානයේ, දොළොස්වන ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම අද පැවැත් වේ. මෙම පොරය සඳහා තරඟ කිරීමට අපේක්ෂකයන් සිව් දෙනෙකු ඉදිරිපත් වේ. කෙසේ වුව ද, මෙහි ප්‍රධානම තරඟය පවතින්නේ, දැනට පදවියේ සිටින ජනාධිපති, හසන් රෞහානි හා ඊබ්‍රහීම් රයිසි අතර ය.