ඉන්දියාවේ එස්. රවි, සී.ටී හි ආරම්භක තරඟයේ ක්‍රීඩා විනිසුරෙකු ලෙස නම් කෙරේ.

ඉන්දියාවේ සුන්දරම් රවි, ජූනි පළමු වන දා ඇරඹෙන චැම්පියන් කුසලානයේ ආරම්භක තරඟය සඳහා වන ක්‍රීඩා විනිසුරන් අතර එක් විනිසුරෙකු ලෙස පත් කෙරේ. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සලය, ක්‍රීඩා විනිසුරු හා තරඟ තීරක පත්කිරීම් ඊයේ නිවේදනය කළේ ය.