‘ත්‍රස්තවාදය පරාජය කිරීමේ තර්ජන සමඟ ගනුදෙනු කිරීම ඉන්දු-ඇමෙරිකා සබඳතා ශක්තිමත් කරනු ඇත’

“අසම්මත” ත්‍රස්තවාදය පරාජය කිරීමේ තර්ජන සමඟ කටයුතු කිරීමේ දී දෙරට එක්ව ක්‍රියා කරන්නේ නම්, ඇමෙරිකාව සමඟ පවතින ඉන්දීය හවුල්කාරීත්වය තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙනු ඇතැ’යි, ඇමෙරිකානු කොංග්‍රස් සාමාජික, තුල්සි ගබ්බර්ඩ් ප්‍රකාශ කරයි.

ආරක්ෂාව හා ත්‍රස්වාදය පරාජය කිරීම ඇමෙරිකා-ඉන්දීය හවුල්කාරීත්වයේ තීරණාත්මක ක්ෂේත්‍රයන් බැව්, ඇමෙරිකානු කොංග්‍රසයේ පළමු හින්දු නීති සම්පාදක, ගබ්බර්ඩ්, ප්‍රකාශ කර තිබේ.