පාකිස්තාන හමුදා නායකයා ජාදව්ට එරෙහිව වු සාක්ෂි විමර්ෂනය කරයි.

පාකිස්තාන හමුදා උසාවියක් මගින් සිර දඬුවම් නියම කරනු ලැබු ඉන්දියානු ජාතික කුල්භුෂන් ජාදව් පිළිබඳ සාක්ෂින් එරටේ හමුදා නායක ජෙනරාල් කමාර් ජාවෙඩ් බජ්වා විසින් විමර්ෂනයට ලක් කරන අතර ජාදව් විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති අභියාචනය ද සැලකිල්ලට ගැනිමට නියමිතය.