ඉන්දියාවේ ජනාධිපතිවරණය අද එක විට පාර්ලිමෙන්තුව හා ප්‍රාන්තිය සභාවල පැවැත්වේ.

ඉන්දියාවේ නව ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත් කර ගැනිම සඳහා අද ඡන්දය ප්‍රකාශ කෙරේ. ව්‍යවස්ථාදායක උච්චතම පදවියට තේරිපත් විම සඳහා එන්.ඩි.ඒ. අපේක්ෂක රාම්නාථ් කොවින්ද් සහ විපක්ෂයේ අපේක්ෂිකා මීරා කුමාර් අතර සෘජු තරඟය පැවැත්වේ.