ආ ගිය අතක් නොමැති වු ඉන්දියානු ජාතිකයන් ඉරාකයේ බුඩුස් සිරගෙයි පසු වන බව සුෂුමා ස්වරාජ් මහත්මිය පවසයි.

විදේශ කටයුතු ඇමතිනි සුෂ්මා ස්වරාජ්, විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය ඇමති එම්.ජේ. අක්බාර් සහ වි.කේ. සිං යන අය සමගින් 2014දි ඉරාකයෙදි ආ ගිය අතක් නොමැති වු ඉන්දියානුවන් 39දෙනාගේ පවුල් මුණ ගැසුණි. එම අවස්ථාව ඇමතු ස්වරාජ් මහත්මිය ආ ගිය අතක් නොමැති වු ඉන්දියානු ජාතිකයන් ඉරාකයේ බුඩුස් සිරගෙයි පසු වන බව සුෂ්මා ස්වරාජ් මහත්මිය පවසයි.