හිංසාකාරි ක්‍රියාවන්ට යෙදෙන ගෝ රක්ෂකයන් එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ලෙසට අගමැති මොදි මහතා ප්‍රාන්තිය රජයනිගෙන් ඉල්ලිමක් කරයි.

ගව රක්ෂනයේ නාමයෙන් සමහර උදවිය සත්ව හිංසාවේ යෙදෙන බවට වු වාර්තාව මුල් කරගෙන අගමැති නරේන්ද්‍ර මොදි මහතා එවැනි පුද්ගලයින්ට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියා මාර්ග ගන්න ලෙසට ප්‍රාන්තිය රජයන්ගෙන් ඉල්ලිමක් කරයි. කේන්ද්‍රිය රජය ද එවැනි පුද්ගලයින්ට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා පැවසු බව පාර්ලිමෙන්තු කටයුතු ඇමති ආනනිත් කුමාර් මහතා ප්‍රකාශ කළේය.