පුරුෂ ඒකල ටෙනිස් තරඟ වටයෙන් මෙරින් සිලික්ව පරාජයට පත් කරමින් රෝජර් ෆෙදරාර් 8වන විම්බල්ඩන් ශුරතාවය දිනාගෙන වාර්තා පිහිටුවයි.

පුරුෂ ඒකල ටෙනිස් තරඟ වටයෙන් මෙරින් සිලික්ව පරාජයට පත් කරමින් රෝජර් ෆෙදරාර් 8වන විම්බල්ඩන් ශුරතාවය දිනාගෙන 1976 වර්ෂයේ 32වන වියේදි එම වාර්තාව පිහිට වු සිය අනුප්‍රාප්තික ආතර් ඇෂ් පරාජය කරමින් වයෝවෘද්ධතම ක්‍රීඩකයා ලෙසට වාර්තා පිහිටුවිය.