කටාරය සහ අරාබි අසල්වැසියන් අතර උදගත වි පවතින අර්බුදය විසඳිම සඳහා අන්තර්ජාතික හමුදා නිරික්ෂනයක් අවශ්‍ය බව යු.ඒ.ඊ. ජ්‍යෙෂ්ඨ බලධාරියෙක් පවසයි

කටාරය සහ අරාබි අසල්වැසියන් අතර උදගත වි පවතින අර්බුදය විසඳිම සඳහා අන්තර්ජාතික හමුදා නිරික්ෂනයක් අවශ්‍ය බව එක්සත් අරාබි එමිරාටයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ බලධාරියෙක් පැවසිය. ඩෝහාවට එරෙහිව පනවා තිබෙන සම්බාධකවලින් ප්‍රතිඵලයක් සිදු වි තිබිම විදහා දැක්වෙන බව ද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසිය.