සැකකටයුතු අල් කයෙඩා ප්‍රහාරයකින් යේමාන භටයන් 5කු මරුමුවට පත් වු බව හමුදාව පවසයි

ඊයේ ආරක්ෂක මුර පොලකට එල්ල වු සැකකටයුතු අල් කයෙඩා ප්‍රහාරයකින් යේමාන භටයන් 5කු මරුමුවට පත් වු බව හමුදාව පවසයි. අරාබි අර්ධ ද්විපයේ අල් කයෙඩා වරුනිගේ ප්‍රබල කේන්ද්‍රස්ථානයක් වන ඊශාන දිග සබුවා ප්‍රදේශයේ එම සිද්ධිය සිදු වු අතර සැකකරුවෝ පළා යාමට සමත් වු බව යේමාන හමුදාව පවසයි.