දූෂිත දේශපාලඥයන්ට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග ගැනිම අනිවාර්ය්‍ය බව අගමැති මොදි පවසයි.

දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයේ මුවාවෙන් තමන්ම ආරක්ෂා කර ගැනිමට ප්‍රයත්න දරන දූෂිත දේශපාලඥයන්ට එරෙහිව සාමුහික ක්‍රියාමාර් ගනිමුයි අගමැති නරේන්ද්‍ර    මොදි මහතා දේශපාලඥයින්ගෙන් ඉල්ලා ඇත. අද ආරම්භ වන මොසම් පාර්ලිමෙන්තු සැසිවාරයට පෙර සර්ව පාක්ෂික හමුවක් අමතමින් අගමැතිවරයා ඒ බව පවසා ඇත. යම් යම් නායකයන්ගේ ක්‍රියා නිසා පසුගිය දශක කීපයක අතරතුර දේශපාලන නායකයන්ගේ ප්‍රතිරූපය නරක සීමාව ඉක්මවා ඇතැයි මොදි මහතා වැජිදුරට පැවසිය.