ගුජරාටයේ දැඩි වර්ෂා සහ ගං වතුර ගැලිම් නිසා 15දෙ‍නෙකු මරුට

දැඩි වර්ෂා හා ගං වතුර වැනි තත්වයකින් පසු ගිය දින 3 තුල ගුජරාට ප්‍රාන්තයේ අවම වශයෙන් පුද්ගලයන් 15ටදටනකු ජිවිතක්ෂයට පත් වුහ. ජාතික ආපදා ගැලවුම් බලකාය විසින් පසුගිය දින 3 ඇතුලත ජම්නගර් දිස්ත්‍රික්කයේ ජොදියා ගම්මානයේ සිට පුද්ගලයන් 20 දෙනෙකුගේ ජිවිත බේරා ගත් අතර මේ දක්වා මෙසේ බේරාගනු ලැබු අයගේ සංඛ්‍යාව 405 ලෙස දැක්වේ.