මේක් ඉන් ඉන්දියා සම්මන්ත්‍රණය : 2017

මේක් ඉන් ඉන්දියා මුල්පිරුමේ දැක්ම සාර්ථක කරගැනීමේ කාර්යයට මේකින් ඉන්දියා පියවර අතිශයින් ම වැදගත් කුළුණක් ලෙසින් පිළිගෙන ඇත. ඉන්දීය ආරක්ෂක හමුදාවත් තම තාක්ෂණ, පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන මෙන් ම නිෂ්පාදන හැරුණු විට තම අවශ්‍යතා සැලකිල්ලට ලක් කරදෙමින් පෞද්ගලික කාර්මික අංශය සමගින් සහ අධ්‍යයන විද්වතුන් සමගින් ද අධ්‍යයනක නිරත වෙමින් සිටිති.