සාංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය කොයිම්බතෝර් හි සංකල්ප් සේ සිද්ධි වැඩ සටහන් ක්‍රියාවට නංවයි

2017-2022 සංකල්ප් සේ සිද්ධි (අධිෂ්ඨානයෙන් මුදුන් පමුණුවා ගැනීම) යන අග්‍රාමාත්‍ය ශ්‍රී නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතාගේ මුල් පිරුම ක්‍රියාත්මක කරමින් 2017 අගෝස්තු 12 වන දින කොයිම්බතුරේ ඔනප්පලයම් හි ශ්‍රී රාමලිංග සව්දම්බිගයි විද්‍යා සහ වාණිජ අධ්‍යයන ආයතනය වැඩ සටහනක් ක්‍රියාවට නගා ඇත.