ගොරක්පූරයේ තත්ත්වය පිළිබඳ අග්‍රාමාත්‍යවරයා නිරන්තර අවධානයෙන් පසුවේ

ගොරක්පූරයේ තත්ත්වය පිළිබඳ අග්‍රාමාත්‍ය ශ්‍රී නරේන්ද්‍ර මෝදි නිරන්තර අවධානයෙන් පසුවේ. අගමැතිතුමා මධ්‍ය රජයේ සහ උත්තර් ප්‍රදේශ් බලධාරීන් සමග නිරන්තර සම්බන්ධතා පවත්වන බව ද වාර්තාවේ.