2018 නව හජ් වන්දනා ප්‍රතිපත්තිය මෙම මස ඉදිරිපත් කෙරේ

2018 නව හජ් වන්දනා ප්‍රතිපත්තිය මෙම මස ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව සුළුතර ජනකටයුතු (ස්වාධීන) සහ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශ්‍රී මුක්තාර් අබ්බාස් මහතා ප්‍රකාශ කොට ඇත.