ඉන්දියාව තවත් මෙගාවෝට් 7000ක ධාරිතාවකින් යුත් න්‍යෂ්ටික බලශක්ති හැකියාව එක් කිරීමට නියමිතය

න්‍යෂ්ටික බලශක්තිය ඉන්දීය බලශක්තියේ මූලික නිධානය බව ප්‍රකාශ කරමින් මධ්‍ය රජයේ බලශක්ති කටයුතු අමාත්‍ය පීයුස් ගෝයල් මහතා න්‍යෂ්ටික බලශක්ති උත්පාදන හැකියාව මෙගාවෝට් 14,000කින් ඉහළ නංවා ගැනීමට විධිවිධාන යොදවාගෙන යන බවත් අද ප්‍රකාශ කොට ඇත. ඉන්දියාව දැන් මෙගාවෝඩ් 6800ක න්‍යෂ්ටික බලශක්ති ප්‍රමාණයක් උත්පාදනය කරයි.