සංගණනයට අනුව ඉන්දියාවේ ඇතුන්ගේ සංඛ්‍යාව ස්ථාවරත්වයට

මධ්‍ය රජයේ පරිසරය, වනාන්තර සහ දේශ ගුණ විපර්යාස කටයුතු අමාත්‍යාංශය සෙනසුරාදා නිකුත් කොට තිබූ ප්‍රකාශකයට අනුව ඉන්දියාවේ ඇතුන්ගේ සංඛ්‍යාව පෙර වර්ෂවලට සාපේක්ෂක ව ස්ථාවර ව පවතින බව පවසා ඇත. මේ වන විට ඉන්දීය ඇතුන්ගේ සංඛ්‍යාව 27,000ක සීමාවේ පවතින බව වැඩි දුරටත් සඳහන් වේ.