ෂිරාස් සෙයික් 4 වෙනි ස්ථානය දිනා ගනි. පිරිමි ස්කීට් කණ්ඩායම ආසියානු සොට්ගන් සූරතා තරඟ වටයෙහි ලෝකඩ පදක්කම හිමිකර ගනියි.

හත් වන ආසියානු ෂොට්ගන් සූරතා තරඟ වටයෙහි ඉන්දීය පිරිමි ස්කීට් කණ්ඩායමට ලෝකඩ පදක්කමක් දිනා ගැනීමට හැකි වුව ද අතිශයින් ම බලාපොරොත්තු තැබූ ෂිරාස් සෙයික්ට හතර වන ස්ථානයෙන් සෑහීමට පත්වීමට සිදු විය.