සංවර්ධන කාර්යට කාන්තාවන් අනර්ග කාර්යබාරයක් ඉටුකරනා බව නේපාලයේ අග්‍රාමාත්‍ය වරයා පවසයි.

ආර්ථික සහ සාමාජිය සංවර්ධන කාර්යට කාන්තාවන් අනර්ග කාර්යබාරයක් ඉටුකරනා බව නේපාලයේ අග්‍රාමාත්‍ය සෙර් බහධුර් ධෙවුබා මහතා ප්‍රකාශ කොට ඇත. “Across Barriers-International Business Women’s Summit” යන තේමාව යටතේ අගනුවර කත්මන්ඩුවේහි පැවෙත්වුණු සමුළුව විවෘත කරමින් ධෙවුබා මහතා SAARC  , දකුණු ආසියා කලාපිය සහයෝගිතා සංවිධානය ස්ත්‍රි-පුරුස සමතා සහ කාන්තාවන්ට බලය පැවරීම යන ක්ෂේත්‍රයන්ට අදාලව යාන්ත්‍රණ ගණනාවක් ගොඩනගාගත් බව පවසා ඇත.