ඉන්දියාව සිරිසිදු කර ගනිමු යැයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා අමාත්‍යවරුන්ට පවසයි.

ඉන්දියාව පිරිසිදු කරගෙනිමට ප්‍රයත්න දරන ලෙසට පසුගිය අඟහරුවාදා තම අමාත්‍ය මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලා සිටිය අග්‍රමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා සැප්තැම්බර් 15 වැනිදා පැවෙත්වෙන “ ස්වාස්තා හි සේවා ”  “ඉන්දියාව පිරිසිදු කිරිමේ ව්‍යාපාරයත්” සාර්ථක කරගෙනීමට සහතික වන ලෙසට වැඩිදුරටත් ඉල්ලා ඇත.