රොහිංගියා ප්‍රශ්ණය සමබන්ධව එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානයේ මානව අයිතිවාසිකම් මණ්ඩලය එල්ල කල විවේචනයට ඉනිදියාව තම කනගාටුව පලකරයි.

 

රොහිංගියා සරණාගතයින්ව ආපසු පිටතකොට යෙවීමට ඉන්දියාව කරගෙන යන සැලසුමට එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානයේ මානව අයතිවාසිකම් කොමිසම එල්ල කල විවේචනයෙන් හරියටම දින දෙකකට පසුව පසුගිය අඟහරුවාදා ඊට දැඩි ප්‍රතිචාරයක් පළකරමින් එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානයේ ඉන්දිය ස්ථාවර නියෝජිත සයෙද් අක්බරුද්ධින් මහතා නිතිය ක්‍රියාත්මක තිරිම දයාව නොදැක්වීමක් නොහැඟවෙන බව යැයි ප්‍රකාශ කරමින් උච්ජතම ජාත්‍යන්තර මණ්ඩලය මූලික විෂය වන ත්‍රස්තවාදයට නොසලකා හැරීම ගැනත් දැඩි කනස්සල්ල පළකොට ඇත. සුරක්ෂාවට තර්ජන එල්ලකෙරෙන නීතිවිරෝධි සංක්‍රමනිකයින් ගැන ඉන්දියාව අවධානය යොමුකරගෙන යනබව අක්බරුද්ධින් මහතා වැඩිදුරටත් පැයැදිලිකොට ඇත.