එක්සත් ජනපදයේ සුවිශේෂ කමිටු ගණනාවක් වොෂිනටනය පාකිස්ථානයට පිරිනමන හමුදාමය සහ ආර්ථික ආධාර සම්බන්ධව දැඩි කොන්දේශි පෙනවීමට යෝජනා කරයි.

 

එක්සත් ජනපදයේ නියෝජිත මණ්ඩලයේ මෙන්ම සෙනත් මණ්ඩලයේ සුවිශේෂ කමිටු ගණනාවකට අයත් නියෝජිත පිරිසත් වොෂිනටනය පාකිස්ථානයට පිරිනමන හමුදාමය සහ ආර්ථික ආධාර සම්බන්ධව දැඩි කොන්දේශි පෙනවීමට යෝජනා කර ඇත.