කත්මන්ඩුවේ ඉන්දිය තානාපති කාර්යාලය කොන්සුලර් කඳවුරක් සංවිධානය කරයි.

කත්මන්ඩුවේ ඉන්දිය තානාපති කාර්යාලය භයිරවහ්, බුත්වාල් සහ භරත්පුර් නගරවල සැප්තැම්බර් 7 සහ 10 අතර කොන්සුලර් කඳවුරු සංවිධානය කර ඇත. මෙම කඳවුරු මගින් එම නගර වල සහ තඩාසන්න ප්‍රදේශ වලත් ජිවත්වන 600 කට වඩා ඉන්දිය පුරවැසියන් පිරිසකට හැඳුනුම් ලියාපදිංචි කරගෙනිමට අවස්ථා ලබා දි ඇත.