ඉර්මා චණ්ඩමාරුතයට බැටකෑ සින්ට් මාර්ටෙන් සිට ඉන්දියානුවන් සහ ඉන්දිය සම්භව්‍ය සහිත පුද්ගලයින් 110 ක් මුදුවාගනි.

 

ඉර්මා චණ්ඩමාරුතයට බැටකෑ සින්ට් මාර්ටෙන් සිට ඉන්දියානුවන් සහ ඉන්දිය සම්භව්‍ය සහිත පුද්ගලයින් 110 ක් මුදවා ගනිමින් ඔවුන්ව කෙරිබියන් දූපතක් වන කුරකඕවට ගෙනවිත් ඇත. එම කාරණය ගැන ට්විටරයෙන් ප්‍රකාශයක් පිරිනැමු ඉන්දිය විදේශ අමාත්‍යාංශයේ නිල ප්‍රකාශක රවිශ් කුමාර්, විශේෂ ගුවන්යානයක් යොදවමින් ඉන්දීය රජය එම පුද්ගලයින් 110 දෙනාව සින්ට් මාර්ටෙන් සිට කුරකාඕවට ගෙන්වාගත් බව පවසා ඇත.