ශ්‍රි ලංකා ජනාධිපති වරයා නියොජ්‍ය සංචාරක කටයුතු අමාත්‍ය වරයාව නිලයෙන් නැරපා දමයි.

ශ්‍රි ලංකා ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විවෘතව පක්ෂයේ නායකය්න්ට විවේචන කිරීම හේතුවෙන් තම රජයේ නියොජ්‍ය සංචාරක කටයුතු අමාත්‍ය අරුන්ධික ප්‍රනාන්දු මහතාව නිලයෙන් නැරපා දමා ඇත. ප්‍රනාන්දු මහතාව නියෝජ්‍ය සංචාරක අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත්කොට දෙමු බව ජනාධිපති කාර්යාලය වැධිදුරටත් නිවේදනය කොට ඇත. ඔහු මසක කාලය අතර තුර රජය විසින් අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත්කොට දෙමු දෙවැනි පුද්ගලයා වේ.