හලිමාහ් යකෝබ්,  සිංගප්පුරුවේ ජනාධිපති වරිය ලෙසට අද දිවුරුම් දීමට යයි.

 

සිංගප්පුරුව අද නව ජනාධිපති වරියෙකු තෝරාගනු ඇත. හලිමාහ් යකෝබ් සිංගප්පුරුවේ ප්‍රථම කාන්තා ජනාධිපතිවරිය වන ගමන්ම දසක පහකින් පසුව සිංගප්පුරුවේහි මෙවන් පරිවර්තනයක් සිදුවි ඇත. කෙසේ නමුදු ඇයට එරෙහිව කිසිදු අපේක්ෂකයෙක්වත් තරඟවදි නොසිටීම නිසා මැතිවරණයත් නොපැවෙත් වේ.