කොරියන් විවෘත බෙඩ්මින්ටන් තරඟ වටයේහි ඉන්දිය ක්‍රිඩකයෝ අද තරඟ වදිති.

 

දකුණු කොරියාවේ සෝල් නගරයේහි පැවෙත්වෙන කොරියන් විවෘත බෙඩ්මින්ටන් තරඟ වටයේහි පි.වි. සින්ධු ඇතුළුව ඉන්දිය ක්‍රිඩකයින් 14 ක් අද තරඟ වදිති. සයිනා නෙහවාල් මෙම තරඟ වටයට සහභාගි නොවීම හේතුවෙන් කේවල කාන්තා ශ්‍රේණියේහි හුදු සින්ධු පමණක් සහභාගි විමට නියමිතය.