එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානයේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය ම්යන්මාරයේ රඛයෙන් ප්‍රාන්තයේ සිදුවේගෙනයන යන හිංසා ගැන සැලකිල්ල දක්වයි.

එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානයේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය ම්යන්මාරයේ රඛයෙන් ප්‍රාන්තයේ සිදුවේගෙන යන හිංසා ගැන අතිශයෙන්ම සැලකිල්ල දක්වා ඇත. මෙම හිංසා මගින් ලක්ෂ 80 දහසක පමණ රොහිංගියා වරුන්ට බංග්ලාදේශයට පලායෑමට සිදුවී ඇත.