හලිමා යකෝබ් සිංගප්පුරුවේ ප්‍රථම කාන්තා ජනාධිපති වරිය ලෙසට පත් වේ.

හලිමා යකෝබ් මහත්මියව සිංගප්පුරුවේ ජනාධිපති වරිය ලෙසට  පසුගිය බදාදා ප්‍රකාශයට පත්කොට ඇත. එතුමිය සිංගප්පුරුවේ ප්‍රථම කාන්තා ජනාධිපති වරිය වන ගමන්ම වසර 14 න් අනතුරුව සිංගප්පුරුවේ රාජ්‍ය නායකයෙකු ලෙසට පත්වුණු ප්‍රථම මෙලේ ජාතිකයා ද වේ.