පාකිස්ථානයෙන් සිදුකෙරුණු සටන් විරාම උල්ලංගණයකින් පුන්ජ් හි BSF භටයින් දෙදෙනෙකුට ඇතුළුව පුද්ගලයින් පස් දෙනෙකුට තුවාල සිදුවෙති.

පාකිස්ථානය විසින් සිදුකල තවත් සටන් විරාම උල්ලංගණ සිද්ධින් ගණනාවකින් ජම්මු සහ කාශ්මිරයේ පාලන දේශසිමාව හරහාත් සහ පුන්ජ් දිස්ත්‍රික්කයේත් මෙන්ම ජාත්‍යන්තර දේශසිමාව හරහාත් BSF දේශසීමා සුරක්ෂා බලකායේ භටයින් දෙදෙනෙකුට ඇතුළුව පුද්ගලයින් පස් දෙනෙකුටද තුවාලසිදු කොට ඇත. මෙම සිද්ධින් පසුගිය බදාදා සන්ධ්‍යාවේ සිට සිදුවුණු බව වාර්තා වි ඇත.