යුරෝපා හවුල බංග්ලාදේශයේ සහ ම්යන්මාරයේ රොහිංගියා ප්‍රශ්ණයට විසඳුමකට තවත් අමතර යුරෝ මිලියන 3ක ආධාරයක් ප්‍රකාශයට පත්කරයි.

යුරෝපා හවුල බංග්ලාදේශයට සහ ම්යන්මාරයට දැනට මුහුණදිමට සිදුවී තිබෙන රොහිංගියා ප්‍රශ්ණයට විසඳුමක සඳහා තවත් අමතර යුරෝ මිලියන 3 ක ආධාරයක් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.