අග්‍රාමාත්‍ය මෝදි සහ අග්‍රාමාත්‍ය ෂින්ජෝ අබේ අද බුලට් ට්‍රේන් ව්‍යාපෘතියට මුල්ගල් තබති.

අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා සහ ජපන් අග්‍රාමාත්‍ය ෂින්ජෝ අබේ මහතා අහමාඩාබාද් – මුම්බයි අතර ධාවනය කරවීමට සැලසුම් යොදවාගෙන යන අධිවේග බුලට් ට්‍රේන් ව්‍යාපෘතියට අද ඒකාබද්ධව මුල්ගල් තැබිමට නියමිතව ඇත .මෙම දුම්රිය පැය දෙකකින් කි.මි.500 ක් ධාවනය කෙරේ. ව්‍යපෘතිය වසර 2022 දී අංගසම්පර්න කරගැනිමට නියමිතය. මෙම අභිලාෂාත්මක ව්‍යාපෘතියට ජපානය ණය පිරි නමා ඇත.