ශ්‍රී ලංකාවට යන ඉන්දීය සංචාරකයින්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහල නැංවේ.

ශ්‍රී ලංකාවට යන විදේශිකයින්ගේ සංඛ්‍යාව නොකඩවාම පහත වැටිමක් පෙන්නුම් කරවුවද දිවයිනට යන ඉන්දීය සංචාරකයින්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහල නැංවීමක් සිදුවී ඇත. ශ්‍රී ලංකා සංචාරක මණ්ඩලය විසින් අද නිකුත් කොට තිබුණු නවතම දත්තාවකට අනුව පසුගිය වසර දිවයිනට පැමිණිය ඉන්දීය සංචාරකයින් 34,481ක් දෙනාට එරෙහිව පසුගිය මස එම සංඛ්‍යාව 26.6%න් වර්ධනයක් සිදුවී තිබුණු බවද සඳහන් කොට ඇත. කෙසේ නමුදු සැප්තැම්බර් මස වන විට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණිය මුළු සංචාරකයින්ගේ සංඛ්‍යාව 6.1%න් පහත වැටිමක් පෙන්නුම් කොට තිබුණු බව එම දත්තා මගින් වැඩි දුරටත් අනාවරණය කොට ඇත. යුරෝපිය සහ චීන සංචාරකයින්ගේ පැම්ණිම  වැඩියෙන්ම පහත වැටි ඇත.