ලක්ෂයක පමණ තරුණයින්ට ජපානයෙන් වෘත්තිමය පුහුණු දිනා ගැනීමට අවස්ථාව පිරිනැමෙන බව ධර්මේන්ද්‍ර ප්‍රධාන් පවසයි.

රජයේ කුශලතා සංවර්ධන වැඩසටහන් යටතේ ලක්ෂයක පමණ තරුණයින් පිරිසකට ජපානයෙන් වසර තුනක සිට වසර පහක කාල සීමා යටතේ වන වෘත්තිමය පුහුණු දිනා ගැනීමට අවස්ථාව පිරිනැමෙන බව කුශලතා සංවර්ධන සහ ව්‍යවශායකත්වය කටයුතු අමාත්‍ය ධර්මේන්ද්‍ර ප්‍රධාන් මහතා පවසා ඇත. එම කුශලතා පුහුණු වැඩසටහන් වළට සිදුකෙරෙන වැය දැරීමට ජපානය ඉදිරිපත්වී සිටින බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැහැදිළි කොට ඇත.