පෞද්ගලිකත්ව අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දුන් තීන්දුවෙන්  ආධාර් (Aadhar) හැඳුනුම් පතත් සුරක්ෂිත බව අරුන් ජයිට්ලි පවසයි.

පෞද්ගලිකත්ව අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් මෑතදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දුන් තීන්දුවෙන්  නිවරදි සහන ගණනාවක් පිරිනැමු බව ප්‍රකාශ කරමින් මුදල් අමාත්‍ය අරුන් ජයිට්ලි මහතා එයින් ‘ආධාර්’ (Aadhar) හෙවත් සුවිශේෂ හැඳුනුම් අංක සමන්විත කාර්ඩ් පතේ දත්තාත් සුරක්ෂිත බවද පවසා ඇත.