අග්‍රාමාත්‍ය වරයාගේ ආර්ථික උපදේශක මණ්ඩලය (EAC-PM), රජය රාජ්‍ය මූල්‍යය ශක්තිමත් කරගැනීමේ මාර්ග සිතියමටම ඇළී  සිටීමක ගැන අපේක්ෂාව පළකරයි.

පසුගිය සෙනසුරාදා ප්‍රථම වරට හමුවුණු අග්‍රාමාත්‍ය වරයාගේ ආර්ථික උපදේශක මණ්ඩලය (EAC-PM), රාජ්‍ය මූල්‍යය ශක්තිමත් කරගැනීමේ මාර්ග සිතියමටම ඇළී  සිටීමක ගැන රජයෙන් අපේක්ෂාව පළකරමින්ම කාර්මික අංශය ප්‍රබෝධමත් කිරීමේ කාර්යත් රාජ්‍ය මූල්‍යයට හානි සිදු නොවන විධියෙන් සිදුවියයුතු බයද පවසා සිටියේය.